Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. zrušila dosud platnou úpravu lékařských prohlídek.

Vyhláška mimo jiné stanoví, kdy je lékařská prohlídka pro výkon sportovní činnosti povinná a kdy nikoli.

Povinná lékařská prohlídka:
je vyžadována:
- u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců)
- u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje)
- u žáků sportovních škol

požadované druhy:
- vstupní (před registrací výkonnostního sportovce u organizace, kde sport vykonává, před zařazením do reprezentace nebo do zařízení k přípravě vrcholových sportovců)
- pravidelná (jednou za 12 měsíců)

Nepovinná lékařská prohlídka:
V případech, kdy se nejedná o shora uvedené sportovce není stanovena povinná lékařská prohlídka. Jde zejména o případy organizovaného sportu, neorganizovaného sportu a pohybové rekreace pro veřejnost.

V těchto případech může být provedena tzv. jednorázová prohlídka, která je pro sportovce povinná pouze tehdy, kdy organizátor příslušné sportovní akce stanoví doložení takové lékařské prohlídky jako podmínku účasti na dané sportovní akci.

V tomto směru tedy nová vyhláška nepřináší do sportovního prostředí žádnou výraznější změnu.
Naopak vyhláška přinesla pozitivum v tom, že zcela jednoznačně stanovila, že v případech jiných než vrcholových a výkonnostních sportovců, je to organizátor sportovní akce, tedy FAČR, kdo rozhoduje o povinnosti podrobit se jednorázové lékařské prohlídce.